HYBRIDBYGNING – café, sportsklub og udstillingsrum på Kløvermarken

Bachelorprojekt

Kunstakademiets Arkitektskole

Forår 2013

De tre funktioner, en café, en sportsklub og et udstillingsrum, indtager hvert sit volumen og er orienteret omkring et fælles gårdrum i et anlæg der ligger som et orienteringspunkt langs Kløvermarkens østlige kant og samtidig formidler overgangen fra sletten og vejen ned til den store sportsflade, Kløvermarken udgør.

Hybridbygningen ligger i det interessante krydsfelt mellem forskellige retning i området. Primært ligger bygningen i overgangen fra det definerede stitracé til Kløvermarkens flade, hvor bevægelserne er mere diffuse og retningsløse; en overgang, der desuden understreges af det fald i terrænet på 1 meter der sker, fra Raffinaderivej ned til Kløvermarken. Anlæggets orientering griber derfor denne bevægelse vinkelret på Kløvermarkens kant, og bygningens kvadratiske form retningssættes og forankres på kanten ved hjælp af en skov af ask (fraxinus excelsior), der plantes i forlængelse heraf.

Bygningen er en beton- og trækonstruktion, hvor fundamentet og kernerne er betonelementer, mens taget over glasrummene bæres af søjler af limtræ. Over dele af udeområderne er desuden en lamelkonstruktion, ligeledes i limtræ, der skaber områder, hvor lyset filtreres og overgangen mellem rumligheder derved gradueres: fra de primært mørke rum i kernerne over de lysere fællesrum med massivt tag til de lameloverdækkede uderum og endelig til de helt uoverdækkede uderum.portfolio-feb-16_44 copy

portfolio-feb-16_45 copy

portfolio-feb-16_46 copy

portfolio-feb-16_47 copy